Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Mindre hackspett

Mindre hackspett

Kartläggning av utbredningsområden för mindre hackspett, Dendrocopos minor, i Lysekils kommun med anledning att söka alternativa utsättningslokaler för vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos, då båda arterna lever i liknande biotoper. Utfördes 2005. Den mindre hackspetten förekommer till största delen i områden med gott om döda och döende lövträd som påträffas i strandskogar, ras- och bergbranter och lövskogskärr. Arten missgynnas kraftigt av röjning och gallring på sälg, klibbal, asp och glasbjörk i sådana biotoper. Det är angeläget för den mindre hackspettens fortsatta existens att områden som naturligt innehåller döda eller döende lövträd lämnas orörda.

2006-04-01 – 2008-08-26: Arbete på Tekniska kontoret i Lysekils kommun med skog och naturvårdsuppgifter. Medverkat vid naturvårdsplanering i kommunen. Arbetsledarassistent för naturvårdslaget i kommunen. Information till kommuninnevånare, politiker och tjänstemän om frågor som rör värdefull natur. Visst samarbete med Skogsstyrelsen Tanum och assisterat Naturcentrum AB Stenungsund vid kompletterande naturinventeringar i Lysekils kommun. Bidragit med uppgifter till Lysekils kommuns "Naturvårdsplan" som arbetats fram av Naturcentrum AB och lämnats ut på förslag under 2009. Utformat arbetsmall för kommunen med riktlinjer inom naturvård - "Naturvårdsobjekt i Lysekils kommun 2008".

Tillbaka