Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Skötselplan för kyrkogårdsförvaltningen, Uddevalla pastorat

Sigelhults kyrkogård, nya delen - Uddevalla pastorat

2017: Till träd- och underhållsplanen tillkom en naturinventering med tillhörande skötselplaner. Många kyrkogårdar och parker är en viktig miljö för hotade och sällsynta djur- och växtarter där grova, gamla och ihåliga träd har en mycket stor betydelse för fauna & flora. Insekter lever i håligheterna på de gamla träden tillsammans med häckande fåglar och fladdermöss. Kombinationen av gamla träd, stor tillgång på ljus och påverkan av dammiga vägar och åkrar gör många kyrkogårdsträd till en av de artrikaste lav- och mossmiljöer som vi har i vårt land. Lavar, mossor och svampar (kryptogamer), täcker bark och ved. Flera arter är helt beroende av denna speciella miljö av gamla träd i allt från solbelysta- och halvskuggiga lägen till helt skuggade områden. Generellt kan sägas att ju äldre ett träd är, desto artrikare.

Tillbaka