Utmärkt använder Cookies för att fungera på bästa sätt. Genom att trycka OK accepterar du användningen av Cookies. Lär dig mer

Odlingsbygdens naturvärden

Hävden på gamla betesmarker har på många håll upphört, med igenväxning som följd, vilket i sin tur har inneburit att en stor del av det växt- och djurliv som formats där under lång tid, nu riskerar att försvinna. Viktiga naturområden har försvunnit eller decimerats kraftigt med anledning av olika typer av exploateringsprojekt som vägbyggen, industri- och bostadsområden etc. På många håll i landet har våra ängs- och hagmarker ersatts av monokulturer som exempelvis likåldrig granplantering.

Vi tittar närmare på stengärdesgårdarna och deras betydelse som spridningsvägar, växtplats, jaktområde och övervintringslokal. Vi ser betydelsen av småvatten i landskapet – vatten ger liv åt en mängd olika arter. Det småbrukiga, öppna landskapet som formar odlingsbygden med randskogen i nära anslutning – ett mosaiklandskap som karaktäriserar vårt Bohuslän...ja listan kan göras lång.

Föreläsningen kan exempelvis påbörjas inomhus och avslutas i det gröna!

Vill du veta mer?

Kontakta Utmärkt

Tillbaka
Föreläsning om odlingsbygdens naturvärden

Fler föredrag

Föreläsning om hackspettar

Skogens värdemätare – hackspettarna

Hackspettarna, våra hålgörare i skogen borde kanske bättre benämnas ”välgörare”, med tanke på den jättetjänst de utför och för skogens bohålsinnevånare.

Föreläsning om våra kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården är en naturmiljö som kanske inte berörs så ofta, men tittar man närmare så märker man en otrolig mångfald bland växter och djur - en naturmiljö som visat sig vara mycket värdefull för både fauna och flora.